WNR renovatie

Woonlastenneutraal renovatieproject in IEBB innovatieprogramma

In december 2019 trapte een groot innovatieprogramma voor verduurzaming in de bouw af. Het IEBB consortium (Integrale Energietransitie Bestaande Bouw) is een samenwerking van ruim 125 bedrijven en organisaties die betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten gaan ontwikkelen. Doel is binnen 10 jaar jaarlijks 200.000 woningen te renoveren die leiden tot aardgasvrije woningen. DNA in de Bouw werkt mee in één van de 9 thema’s: keteninnovatie. Deze participatie faciliteert en versnelt de coöperatie WNR (Woonlastenneutrale Renovatie) die DNA opricht om bouwteams te helpen met prestatiegaranties die bewoners stabiele woonlasten geven.

Het MMIP-IEBB consortium wil binnen 4 tot 5 jaar de renovatiesnelheid verhogen, de kosten verlagen en tot beter geaccepteerde oplossingen komen, onder andere door de overlast voor de bewoner te verminderen die er vervolgens een verbeterde woonsituatie voor terugkrijgt. Het consortium werkt in een aantal stappen toe naar renovatieconcepten voor veel voorkomende woningtypologieën en gebouwen.

Ook worden enkele kritische componenten voor duurzame verwarming en koeling uitontwikkeld tot breed geaccepteerde installaties (kostenverlaging, minder geluidsoverlast en volumegebruik). Een verliesvrije/-arme decentrale warmteopslag maakt een verschuiving van vraag en aanbod mogelijk.

Concepten voor verschillende woningtypen

Het IEBB-consortium staat voor een integrale aanpak op 9 thema’s die alle nodig zijn om in de komende jaren tot de gewenste opschaling te komen. De 9 thema’s zijn: 1. Renovatieconcepten, 2. Prestatiemonitoring, 3. Industrialisatie, 4. Digitalisering, 5. Gedragen energietransitie, 6. Afwegingskader gebouweigenaren, 7. Keteninnovatie, 8. Warmtepompen en 9. Warmteopslag. Ieder thema bestaat uit een aantal projecten.

Om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen is behoefte aan oplossingen en methoden die toegankelijk, betaalbaar en opschaalbaar zijn. IEBB ontwikkelt renovatieconcepten voor verschillende woningtypen, met verschillende energieconcepten, methoden en tools om onder meer de prestaties te verbeteren. Alle projecten leveren concrete resultaten op in de vorm van verbeterde producten, nieuwe tools of processen.

Thema 7: Keteninnovatie

Thema 7 keteninnovatie heeft als doel tot standaard oplossingen te komen om energierenovaties in de gebouwde omgeving te versnellen met minder acquisitiekosten, de vraag en aanbodspecificaties te standaardiseren, wil opschalingsmogelijkheden bevorderen en meekoppelkansen beter benutten. Tevens wordt beoogd de lokale mkb-aanpak te versterken, inclusief kwaliteitsgaranties.

WNR renovatie

Het WNR Steigerteam is gestart! De kwartiermakers van DNA (v.l.n.r.): Carl-peter Goossen, Frans Westdorp, Harrie Beernink, Clarence Rose, Harmen Bouwstra, Mons Stolper, Walter van Steenis en Egbert de Jong.

 

Woonlastenneutrale renovatie is project 7.5, en wordt uitgevoerd door DNA in de Bouw, Kennisinstituut KERN, Coöperatie WNR en TUDelft. Het op te richten servicebureau van WNR wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van levensvatbare concepten en zal de uiteindelijke exploitatie van de bevindingen uit het WNR project coördineren en uitvoeren. Binnen dit innovatieprogramma loopt ons project in eerste instantie tot medio 2021. Er is een subsidie mee gemoeid van 250.000 euro.

De IEBB programmaomvang bedraagt 21,4 miljoen euro, waarvan 13,8 miljoen euro uit de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) van de Topsectoren komt. Penvoerder is TNO.

IEBB project

Vertegenwoordigers van het IEBB consortium bijeen tijdens de kickoff in december 2019.

 

Inhoud WNR-project

Ons project behelst:

 • Strategie keteninnovatie WNR
  Onderzoek naar en strategiebepaling voor keteninnovatie WNR. Zwaartepunt in deze taak op sociale keteninnovatie. Organisatorische conceptontwikkeling voor woonlastenneutrale renovatie en strategische voorbereiding met potentiële samenwerkingspartners. Gedetailleerd onderzoek naar de complete waardecreatie van de sociale keteninnovatie, en ontwikkeling van
  aantrekkelijke businessmodellen voor de toekomstige deelnemers binnen WNR.
 • Certificering mkb-bedrijven voor WNR
  Opstellen certificeringstraject voor MKB-bedrijven als randvoorwaarde voor deelname in franchisestructuur wordt ontwikkeld en ingericht.
 • Product- en conceptontwikkeling
  Ontwikkeling integrale technische, financiële en procesmatige concepten voor woonlasten neutrale renovatie. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van monitoring resultaten uit lopende demoprojecten, om op basis van lessons learned, concepten verder te optimaliseren.
  Ontwikkelen van eisenpakket voor productiefaciliteiten en HUBs waar de gestandaardiseerde producten geprefabriceerd kunnen worden en welke dienen als logistiek centrum.
 • Onderzoek en optimalisatie in demoprojecten
  Coördinatie en uitvoering van onderzoek en evaluatie WNR in demonstratieprojecten in thema 2 en 2.3, vervolgens optimalisatie van de concepten op basis van lessons learned.
 • Klant, prestatie en garantie
  Ontwikkeling van breed spectrum prestatie-indicatoren vanuit klantperspectief (energie, comfort, gezondheid, milieu etc), ontwikkelen proces kwaliteitsborging en garantieproces 30 jaar en opzet onderhoud structuur. Onderzoek naar en strategie-ontwikkeling voor marketing en communicatiemodellen voor mkb-ers om klanten te werven voor de ontwikkelde WNR concepten.
 • Ontwikkeling van opleiding
  Op basis van ontwikkelde concepten en lessons learned in demo-projecten opleidingsontwikkeling voor de verschillende stakeholders in de bouwsector.
 • Disseminatie en open innovatie
  Verspreiden van opgedane kennis en ervaring naar een breed nationaal publiek als stimulans voor verdere transitie in de bouwsector. Inclusief ontwikkeling online omgeving en app
  voor “real-time” volgen van ontwikkelingen in WNR programma.

Meer over WNR op de projectpagina op de site van DNA

Share this story!